середу, 14 квітня 2021 р.

 Затвердили нову типову програму підвищення кваліфікації педагогів дошкільної освіти

МОН затвердило Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (стандарт). ЇЇ затвердили наказом №397 від 31 березня, який опублікували на сай ті МОН.
Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей з урахуванням особистісно орієнтовного, інтегрованого, компетентісного, діяльнісного підходу. Вона складається з теоритичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними самостійної роботи. Програма передбачає 16 взаємопов"язаних тем. на етапі завершення навчання слухачі складатимуть підсумковий тест.
Цільова аудиторія:
 • науково-педагогічні працівники;
 • фахівці Центрів професійного розвитку;
 • методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти;
 • педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.
Програма передбачає формування в педагогів таких загальних компетентностей
 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, роуміння щляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації освітніх завдвнь та вдосконалення професійної діяльності;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • ухвалення обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія в команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексфя та саморозвиток.
Програма має:
 • ознайомити педпрацівників із стратегіями та тенденціями, що склали основу для розроблення оновленого стандарту;
 • формувати розуміння понять "Державний стандарт дошкільної освіти", "цінності дошкільної освіти", "компетентність", "освітнє середовище", "результати навчання", "якість дошкільної освіти", "змістове наповнення Стандарту";
 • удосконалити здатність та готовність цільової аудиторії планувати освітній процес з урахуванням положень оновленого стандарту для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формувати здатність педагогів організовувати різну діяльність дітей у закладі дошкіьної освіти на засадах діяльнісного, компетентнісного, особисто-орієнтовного, інтегрованого, соціокультурного підходів та базових принципах:
 • демократичність;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожної дитини;
 • забазпечення староло розвитку України та її європейського вибору;
 • міжвідомча взаємодія;
 • державно-громадське та державно-приватне партнерство в організації та управлінні дошкільною освітою;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу;
 • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.
Обсяг програми - 45 годин (1,5 кредит ЄКТС)

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна/мережева


Немає коментарів:

Дописати коментар